Praha 10 - Michle

MŠ NA SYCHROVĚ

je čtyřtřídní komunitní škola pro 112 dětí s podporou neformálních vztahů      s rodiči. Snažíme se být partnery ve společném výchovném působení a volit tu nejvhodnější metodu pro každé dítě. Naše vize je vytváření tvořivých činností přínosných nejen pro nás, ale i pro ostatní.
Společně s rodiči reagujeme na vzniklé vzdělávací potřeby dětí, podporujeme je a vytváříme přátelské prostředí, ve kterém je dítě směrováno k rozpoznávání svých pocitů a k jejich ovládání. Pozitivním hodnocením konkrétních činností pěstujeme u dětí sebedůvěru, chuť k objevování, ke tvořivosti, k navazování vztahů, ke schopnosti zhodnotit se, ocenit své jednání a všechny tyto dovednosti následně zúročit ve svém budoucím životě.

VÍTEJTE

V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

NÁSTĚNKA - SPOLEČNÁ PRO VŠECHNA PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
NÁSTĚNKA - MŠ SYCHROV