Platby

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024:

výše částky: 1 165 Kč měsíčně

číslo účtu: 19 – 292270319/0800, do  poznámky uveďte jméno dítěte

STANOVENÍ VÝŠE A PRAVIDEL ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ       ve školním roce 2023/2024 MŠ Benešovská 2291/28, Praha 10, p.o.    Na základě vyhlášky o předškolním vzdělávání stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání s účinností od 1. září 2023 takto:

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 1 165 Kč. Úplata by měla být dle domluvy se zákonnými zástupci dohledatelná na účtu školy 19-292270319/0800 za příslušný kalendářní měsíc 1. dne příslušného měsíce. Splatnost je do 15. dne příslušného měsíce.                                                                                                Od úplaty jsou osvobozeny děti, které navštěvují MŠ v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Osvobozen od úplaty je
➢ a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v
hmotné nouzi
➢ b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží
zvýšení příspěvku na péči
➢ c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o
nezaopatřené dítě, nebo
➢ d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Úplata za vzdělávání ve všech mateřských školách zřízených
MČ Praha 10 pro školní rok 2024/2025 se stanovuje v jednotné
výši 1 500 Kč/měsíc. 

Měsíční výši úplaty tvoří 50 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

Záloha na stravné pro školní rok 2023/2024:

výše částky: 1200,-Kč

číslo účtu: 30015 – 292270319/0800, do poznámky uveďte jméno dítěte

            ZÁLOHA PLATEB A PRAVIDLA STRAVNÉHO 2022/2023                    v MŠ Benešovská 2291/28, Praha 10, p.o.

Záloha stravného dítěte 1 200 Kč za kalendářní měsíc je splatná dle dohody do 20. dne předcházejícího měsíce, do 1. dne příslušného měsíce musí být dohledatelná na účtu školy.

1. věková skupina 3-6 leté :       59 Kč                                               Přesnídávka         11+2 nápoj = 13 Kč                                                         Oběd                      31+2 nápoj = 33 Kč                                                 Svačina                 11+2 nápoj = 13 Kč

2.věková skupina 7-10 leté :     65 Kč                                                 Přesnídávka         13+2 nápoj = 15 Kč                                                     Oběd                      33+2 nápoj = 35 Kč                                                    Svačina                 13+2 nápoj = 15 Kč

Vyúčtování plateb stravného bude provedeno v červenci 2024 a vzniklé přeplatky zaslány na účet, ze kterého byly platby prováděny. 

Dětem i zaměstnancům je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle výše uvedených předpisů pro školní stravování. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů. Konceptem zdravého stravování není pouze konzumace ovoce, zeleniny a racionální výživy, ale i konzumace masa, ryb, mléka, cukru, luštěnin a dalších potravin, jejichž spotřebu v rámci spotřebního koše vedoucí školní jídelny měsíčně vyhotovuje.

Děti mají po celý den zajištěn pitný režim a mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Dopolední svačina je podávána v 9 hodin, oběd ve 12 hodin a odpolední svačina v 15 hodin.

Provoz školní jídelny se řídí:

  • Vyhláškou č. 107/2005Sb. – O školním stravování
  • Zákonem č. 561/2004Sb. – Školským zákonem ve znění pozdějších předpisů
  • Zákonem č. 258/2000Sb. – O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláškou č. 343/2009Sb. – O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
  • Nařízením Evropského parlamentu č. 852/2004 – O hygieně potravin
  • Metodikou spotřebního koše
  • Systémem HACCP (systém kritických bodů)

Vyúčtování plateb – přeplatky stravného a úplaty za školní rok 2023/2024 byly dne 17.7.2024 zaslány na účet, ze kterého byly platby prováděny.