Platby

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023:

výše částky: 1 279 Kč měsíčně

číslo účtu: 19 – 292270319/0800, do  poznámky uveďte jméno dítěte

STANOVENÍ VÝŠE A PRAVIDEL ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ     ve školním roce 2022/2023 MŠ Benešovská 2291/28, Praha 10, p.o.                                                    

Na základě vyhlášky o předškolním vzdělávání stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání s účinností od 1. září 2022 takto:

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 1 279 Kč. Úplata za kalendářní měsíc je splatná dle dohody do 20. dne předcházejícího měsíce, do 15. dne příslušného měsíce musí být dohledatelná na účtu školy. Od úplaty jsou osvobozeny děti, které navštěvují MŠ v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Osvobozen od úplaty je

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Měsíční výši úplaty tvoří 50 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

Záloha na stravné pro školní rok 2022/2023:

výše částky: 1200,-Kč

číslo účtu: 30015 – 292270319/0800, do poznámky uveďte jméno dítěte

            ZÁLOHA PLATEB A PRAVIDLA STRAVNÉHO 2022/2023                    v MŠ Benešovská 2291/28, Praha 10, p.o.

Záloha stravného dítěte 1 200 Kč za kalendářní měsíc je splatná dle dohody do 20. dne předcházejícího měsíce, do 1. dne příslušného měsíce musí být dohledatelná na účtu školy.

6 leté :                   54 Kč                                                                                Přesnídávka         10+2 nápoj = 12 Kč                                                        Oběd                      28+2 nápoj = 30Kč                                                Svačina                 10 +2 nápoj = 12 Kč

7 leté :                   60 Kč                                                                          Přesnídávka         12+2 nápoj = 14 Kč                                                        Oběd                      30+2 nápoj = 32Kč                                    Svačina                 12 +2 nápoj = 14 Kč

Vyúčtování plateb stravného bude provedeno v červenci 2023 a vzniklé přeplatky zaslány na účet, ze kterého byly platby prováděny. 

 

Vyúčtování plateb školního roku 2021/22 bude zasláno na Váš účet v srpnu 2022.