Projekty EU

Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – MŠ Benešovská

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001376
Číslo a název výzvy: Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem
Příjemce podpory: Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace
Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí na základní škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur

Doba realizace: 1.9.2019 – 31.12.2021

Zvyšování kvality školy

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: 2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  
Specifický cíl: 02.3.61.1 – Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání 
02.3.68.5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018327
Výzva: 02_20_081 – Výzva č. 02_20_081 pro Šablony III – VRR v prioritní ose 3 OP
Aktivity projektu
3.I/1 – Školní asistent – personální podpora MŠ 
3.I/5 – Chůva – personální podpora MŠ 
3.I/9 – Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
Financování projektu : projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Doba realizace: 2/2021 – 6/2022

Začleňování a podpora žáků s OMJ 2020 – MŠ Benešovská

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001922
Číslo a název výzvy: Výzva č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II
Příjemce podpory: Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace
Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj školy v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí v mateřské škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Doba realizace: 1.1.2020 – 31.8.2023

Prezentace ze stáže z Finska zde

Název projektu dle MS2021+: Cesta ke kvalitnímu vzdělávání  MŠ Benešovská

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000270 
Příjemce podpory: Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 2291/28, příspěvková organizace
Stručný popis projektu: zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Datum zahájení fyzické realizace projektu : 1. 9. 2022

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2024                                                                                                                                                                                  Doba trvání projektu: 24 měsíců                                                                                                                                                                                                                    Personální podpora – dvojjazyčný asistent, školní asistent, projektový den

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Digitalizace

Národní plán obnovy (dále jen NPO) je souhrnem reforem a investic financovaných Evropskou unií – Next Generation EU, které bude Česká republika realizovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

MŠMT se zaměřilo na finanční a metodickou podporu škol, čímž přispělo k proměně obsahu vzdělávání. V rámci této podpory naše škola obdržela finanční prostředky na vybavení pokročilými digitálními technologiemi. Škola si tak mohla zakoupit digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí, např. robotické stavebnice, tablety, notebooky.(https://www.edu.cz/…vy/https://www.edu.cz/digitalizujeme/informace-o-poskytnuti-financnich-prostredku-v-ramci-narodniho-planu-obnovy/ )