Platby

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023

výše částky: 1 279 Kč měsíčně

číslo účtu: 19 – 292270319/0800, do  poznámky uveďte jméno dítěte

STANOVENÍ VÝŠE A PRAVIDEL ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ       ve školním roce 2022/2023 MŠ Benešovská 2291/28, Praha 10, p.o.                                                    

Na základě vyhlášky o předškolním vzdělávání stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání s účinností od 1. září 2022 takto:

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 1 279 Kč. Úplata za kalendářní měsíc je splatná dle dohody do 20. dne předcházejícího měsíce, do 15. dne příslušného měsíce musí být dohledatelná na účtu školy. Od úplaty jsou osvobozeny děti, které navštěvují MŠ v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Osvobozen od úplaty je

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Měsíční výši úplaty tvoří 50 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

Záloha na stravné pro školní rok 2022/2023:

výše částky: 1200,-Kč

číslo účtu: 30015 – 292270319/0800, do poznámky uveďte jméno dítěte

            ZÁLOHA PLATEB A PRAVIDLA STRAVNÉHO 2022/2023                    v MŠ Benešovská 2291/28, Praha 10, p.o.

Záloha stravného dítěte 1 200 Kč za kalendářní měsíc je splatná dle dohody do 20. dne předcházejícího měsíce, do 1. dne příslušného měsíce musí být dohledatelná na účtu školy.

1. věková skupina 3-6 leté :       59 Kč                                               Přesnídávka         11+2 nápoj = 13 Kč                                                         Oběd                      31+2 nápoj = 33 Kč                                                 Svačina                 11+2 nápoj = 13 Kč

2.věková skupina 7-10 leté :     65 Kč                                                 Přesnídávka         13+2 nápoj = 15 Kč                                                     Oběd                      33+2 nápoj = 35 Kč                                                    Svačina                 13+2 nápoj = 15 Kč

Vyúčtování plateb stravného bude provedeno v červenci 2023 a vzniklé přeplatky zaslány na účet, ze kterého byly platby prováděny.9

Dětem i zaměstnancům je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle výše uvedených předpisů pro školní stravování. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů. Konceptem zdravého stravování není pouze konzumace ovoce, zeleniny a racionální výživy, ale i konzumace masa, ryb, mléka, cukru, luštěnin a dalších potravin, jejichž spotřebu v rámci spotřebního koše vedoucí školní jídelny měsíčně vyhotovuje.

Děti mají po celý den zajištěn pitný režim a mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Dopolední svačina je podávána v 9 hodin, oběd ve 12 hodin a odpolední svačina v 15 hodin.

Provoz školní jídelny se řídí:

  • Vyhláškou č. 107/2005Sb. – O školním stravování
  • Zákonem č. 561/2004Sb. – Školským zákonem ve znění pozdějších předpisů
  • Zákonem č. 258/2000Sb. – O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláškou č. 343/2009Sb. – O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
  • Nařízením Evropského parlamentu č. 852/2004 – O hygieně potravin
  • Metodikou spotřebního koše
  • Systémem HACCP (systém kritických bodů)